മങ്ക ഇലക്ഷൻ ചൂടിൽ: മത്സരം ബോർഡ് 2023 - 2025 ടേമിലേക്ക്

സ്വന്തം ലേഖകൻ|US

Jul 22, 2023 07:11:12 PM

News image

MANCA ELECTION | Photo: JE

കാലിഫോർണിയ:  മങ്കയുടെ വരുന്ന ബോർഡ് ഇലക്ഷൻ ഒരു വാശിയേറിയ  മത്സരമാണ് കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്നത്. മങ്കയുടെ  ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ബോർഡിലേക്ക് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. മങ്കയുടെ ഏതാണ്ട് നാല്പതിലധികം വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മത്സരം നടന്നിട്ടില്ല. ഈ മത്സരത്തിൽ ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് . രണ്ടു പാനലിൽ ആയിട്ടാണ് മത്സരം. ഒരു പാനൽ പ്രിയ പിള്ളയും എതിർ പാനൽ സുനിൽ വര്ഗീസും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു.

 

രണ്ടു പേരും വളരെ വര്ഷങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ്. കാലിഫോർണിയ മലയാളികൾ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഈ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

More News in Us

News image
News image