സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സെൻറ് തോമസ് സീറൊ മലബാർ കാതോലിക്ക പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറി

സ്വന്തം ലേഖകൻ|US

Jul 09, 2023 01:44:50 AM

News image

സെൻറ് തോമസ് സീറൊ മലബാർ കാതോലിക്ക പള്ളി, മിൽപിറ്റാസ് , സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ | Photo: JE

മിൽപിറ്റാസ് , സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സെൻറ് തോമസ് സീറൊ മലബാർ കാതോലിക്ക പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ ഇന്നലെ കൊടിയേറി. ഞായാറാഴ്ച രാവിലെ തിരുനാൾ  പാട്ടുകുർബാന പിന്നീട് സ്നേഹ വിരുന്നു മറ്റു തിരുകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

More News in Us

News image
News image