ഗ്രാഫിക്സ് സ്റ്റോറി: ഉട്ടോപ്യയുടെ മോണോലിത്ത്‍

സ്വന്തം ലേഖകൻ|MY CREATIVES

May 02, 2023 03:45:32 PM

News image

| Photo: Private

ഓട്ടോയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണ് കണ്ണിനുള്ളിൽ വീണു കിടന്നു… കണ്ണിനു മുകളിൽ കിളി എന്തിനെയോ കാത്ത്‌… താഴെ എന്തോ കൊരുത്തു ചൂണ്ടയിടുന്ന ഒരാൾ…

ഓട്ടോയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണ് കണ്ണിനുള്ളിൽ വീണു കിടന്നു… കണ്ണിനു മുകളിൽ കിളി എന്തിനെയോ കാത്ത്‌… താഴെ എന്തോ കൊരുത്തു ചൂണ്ടയിടുന്ന ഒരാൾ…