ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് സാൻ ഫ്രാൻസസിസ്കോ കാലിഫോർണിയ

user photo

JAC|TRAVEL BLOGS

Aug 04, 2023 01:07:22 AM

News image

ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്, സാൻ ഫ്രാൻസസിസ്കോ, കാലിഫോർണിയ | Photo: JE

സാൻ ഫ്രാൻസസിസ്കോ കാലിഫോർണിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് . വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് .